نمودار مقايسه‌اي تعداد طرح‌هاي دانش پژوهان و فناوران بيست و سومین جشنواره جوان خوارزمي به ترتيب گروه تخصصي

نمودار مقايسه‌اي تعداد طرح‌هاي دانش پژوهان و فناوران بيست و سومین جشنواره جوان خوارزمي به ترتيب گروه تخصصي