حامیان

سایر بخش‌ها و لینک‌های مرتبط

متقاضیان شرکت و ثبت نام در بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی می بایست از طریق دو نشانی وبگاه زیر اقدام نمایند.

https://sampad.gov.ir

https://kharazmi.sampad.gov.ir

 

سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی برای ارایه ارزیابی و کارشناسی طرح‌ها

برگزیدگان و طرح‌های برگزیده جشنواره‌های بین المللی و جوان خوارزمی