• برگزيدگان هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • مراسم اختتاميه هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • مراسم اختتاميه هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • مراسم اختتاميه هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • برگزيدگان هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • برگزيدگان هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي