نمودار مقايسه‌اي تعداد طرح‌هاي دانش پژوهان و فناوران بيستمين جشنواره جوان خوارزمي به ترتيب گروه تخصصي