نمودار مقايسه‌اي تعداد طرح‌هاي دانش پژوهان و فناوران هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي به ترتيب گروه تخصصي