زویا رحیمی

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي

 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 2

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6677