کمیته اجرایی

دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تلفن 8-56276337

مسئول دفترریاست: آقای حاجی خانی

دبير اجرايي سي و پنجمین جشنواره بين المللي خوارزمي 
و مدیر کل همکاری های بین الملل و امور جشنواره ها  

تلفن : 56276038-56276345
مسئول دفتر :‌خانم حسيني

كارشناس مسئول بخش داخلی جشنواره بين‌المللي خوارزمي

شماره تماس: 56276345  و  56276038 داخلي 3
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6681
پست الكترونيكي
khwarizmi_intl@irost.ir
avarzamani@irost.i
r

رییس اداره امور جشنواره ها 

شماره تماس: 56276345  و  56276038 داخلي 4
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6678
پست الكترونيكي: khwarizmi@irost.ir

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي  

شماره تماس: 56276345  و  56276038 داخلي 2
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6677
پست الكترونيكي :‌javan@khwarizmi.ir

کارشناس اداره جشنواره ها

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6617

كارشناس اداره مسابقات علمي و فناوري

56276345-56276038 داخلی 6127