کمیته اجرایی

دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی 

تلفن 8-56276337

 

دبير اجرايي سي و پنجمین جشنواره بين المللي خوارزمي 
و مدیر کل همکاری های بین الملل و امور جشنواره ها  

تلفن : 56276038-56276345
 

كارشناس مسئول بخش داخلی جشنواره بين‌المللي خوارزمي

شماره تماس: 56276345  و  56276038 داخلي 3
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2681
پست الكترونيكي
khwarizmi_intl@irost.org

 

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي  

شماره تماس: 56276345  و  56276038 داخلي 2
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2677
پست الكترونيكي :‌javan@khwarizmi.org

کارشناس اداره جشنواره ها

شماره تماس: 56276345  و  56276038 داخلي 5 

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2617

كارشناس اداره مسابقات علمي و فناوري

56276345-56276038 داخلی 2127