دکتر علی رضا اللهیاری

دبير اجرايي سي و ششمین جشنواره بين المللي خوارزمي 
و مدیر کل همکاری های بین الملل و جشنواره های خوارزمی 

تلفن : 56276038-56276345