تقدیرنامه و جوایز سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی