دکتر علیرضا مرادی

کارشناس اداره جشنواره ها

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2617