دكتر علي رضا الهياري

دبير اجرايي سي و چهارمین جشنواره بين المللي خوارزمي 
و مدیر کل همکاری های بین الملل و امور جشنواره ها  

تلفن : 56276038-56276345
مسئول دفتر :‌خانم حسيني