كميته اجرايي

دبير اجرايي سي و چهارمین جشنواره بين المللي خوارزمي 
و مدیر کل همکاری های بین الملل و امور جشنواره ها  

كارشناس مسئول بخش داخلی جشنواره بين‌المللي خوارزمي

رییس اداره جشنواره ها

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي  

 کارشناس دبيرخانه جشنواره‌هاي خوارزمي

كارشناس اداره مسابقات علمي و فناوري

کارشناس اداره جشنواره ها