تمدید مهلت ثبت نام در بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی

مهلت ثبت نام در بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی تا پایان مردادماه 1401 تمدید شد

به اطلاع متقاضیان شرکت در جشنواره جوان خوارزمی می رساند مهلت ثبت نام در بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی تا پایان مرداد 1401 تمدید شد. تمامی شرکت کنندگان در جشنواره جوان تا پایان مردادماه مهلت بارگذاری مستندات مربوط به طرح را، در سامانه جامع جشنواره های خوارزمی، دارند.