نمودار مقايسه‌اي تعداد طرح‌هاي دانشجويي و آزاد هشتمين جشنواره جوان خوارزمي به ترتيب گروه تخصصي