نمودار مقايسه‌اي تعداد طرح‌هاي دانشجويي و آزاد دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي به ترتيب گروه تخصصي