معرفي طرح‌هاي برگزيده هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

17
آذر
1394
جلسه معارفه برگزيدگان هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي با حضور دكتر اللهياري، دبير اين دوره از جشنواره در روز شنبه  مورخ 94/9/14 در محل سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.
دكتر اللهياري در جمع برگزيدگان هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي به در مورد روند ارزيابي و بررسي طرح‌هاي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي گزارش كوتاهي ارايه نمودند، در خردادماه، با اعلام فراخوان جشنواره از طريق وبگاه و ساير مسيرهاي اطلاع‌رساني ثبت نام از متقاضيان آغاز شد. سپس طرح‌هاي ارائه شده براي كارشناسي و داوري به‌صورت الكترونيكي براي بررسي گروه‌هاي تخصصي ارسال گرديد. كارشناسان و اعضاي هيأت علمي گروه‌هاي تخصصي اقدام به بررسي و ارزيابي طرح‌ها نموده و طرح‌هاي برتر در گروه‌هاي چهارده‌گانه تخصصي را براي بررسي نهايي، تعيين برگزيدگان و رتبه بندي به هيأت داوران جشنواره جوان پيشنهاد كردند. در اين دوره از جشنواره جوان خوارزمي، تعداد سيصد و چهل  طرح از طريق ثبت‌ نام الكترونيكي به دبيرخانه جشنواره واصل شده است. گروه‌هاي تخصصي پس از ارزيابي علمي در مجموع تعداد شانزده  طرح را  به  هيأت داوران پيشنهاد  نموده و هيأت داوران نيز پس از دفاع گروه‌هاي تخصصي از طرح‌هاي پيشنهادي خود و بررسي‌ طي جلسه‌هاي  متعدد، تعداد سيزده طرح را به عنوان برگزيده نهايي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي انتخاب نمودند. در ادامه اين نشست برگزيدگان اين دوره از جشنواره به معرفي چكيده‌اي از طرح‌هاي خود پرداختند همچنين ايشان اعلام كردند كه مراسم قدرداني از برگزيدگان هفدهمين دوره از جشنواره جوان خوارزمي و اهداي جوايز در روز  سه‌شنبه 24 آذر  1394 برگزار خواهد شد.