معرفي برگزيدگان پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي به بنياد ملي نخبگان و سازمان سنجش كشور

2
اردیبهشت
1393
تمامي برگزيدگان واجد شرايط پانزدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي در دو بخش دانشجويي- آزاد و دانش آموزي بمنظور استفاده از تسهيلات به بنياد ملي نخبگان و سازمان سنجش كشور معرفي شدند.