معرفي برگزيدگان نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

26
آذر
1396
رديف                     تصوير برگزيدگان       نام طراح                عنوان طرح گروه تخصصي                 رتبه
1

 

  محمد بهبهاني شناسايي و اندازه‌گيري مقادير كم فلزات سنگين، سموم و داروها در نمونه‌هاي زيست محيطي به كمك روش‌هاي نوين استخراج فناوري نانو اول پژوهش‌هاي بنيادي
2   وحيدرضا مهدوي داهويي معرفي كاربردهاي الگوريتم بهينه‌يابي برخورد اجسام عمران دوم پژوهش‌هاي بنيادي
3   ايمان ستايش هندسه شمارشي و فضاهاي پرمايشي خم‌ها علوم پايه سوم پژوهش‌هاي بنيادي
4   فاطمه مهندس سنتز و شناسايي انواع نانو ساختارهای اکسیدي و سراميكي فناوري‌هاي شيميايي سوم پژوهش‌هاي بنيادي
5  
مسعود عيدي عطارزاده
بنيامين کنکاشور
طراحي و ساخت دستگاه آزمونگر محفظه احتراق توربين گاز مكانيك اول پژوهش‌هاي كاربردي
6   اسماعيل محمدي فلاورجاني طراحي و ساخت دستگاه تشخيص پيك سيستوليك بطن چپ براي تصويربرداري قلب به روش هسته‌اي برق و كامپيوتر دوم پژوهش‌هاي كاربردي
7   مهرداد كرمي دستگاه جداسازي اجزاي گل زعفران، مبتني بر پردازش تصوير كشاورزي و منابع طبيعي سوم پژوهش‌هاي كاربردي
8  
مسعود یوسفی
انوشه كفاش
بررسي تغييرات اقليمي بر مهره داران منتخب بومي ايران با استفاده از مدل‌سازي كشاورزي و منابع طبيعي سوم طرح‌هاي توسعه‌اي
9  
نويد راست‌خديو
سيدحسين هاشمي‌پور
سامانه يکپارچه کنترل تجهيزات و مديريت انرژي و آلاينده‌ها مكانيك سوم طرح‌هاي توسعه‌اي
10   محدثه دروديان معرفي روشي در توليد الكترودهاي انعطاف پذير با ويژگي ابر خازني علوم پايه سوم نوآوري
11   نگين حقيقت
آرمان منتظريان
اندازه‌گيري خزش بتن به كمك تصويربرداري عمران سوم نوآوري