مركز حمايت از مخترعان، مبتكران و محققان بسيجي حامي جشنواره خوارزمي شد

22
آذر
1394
مركز حمايت از مخترعان ، مبتكران و محققان بسيجي از سازمان بسيج علمي پژوهش و فناوري در سال 94 به جمع حاميان بررگزيدگان هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي پيوست .
در آذر ماه سال جاري تفاهمنامه همكاري بين دكتر مجتبي اصغري رئيس مركز و دكتر علي رضا اللهياري مدير كل اداره جشنواره و مسابقات علمي و فناوري و دبير هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي در راستاي توانمندسازي برگزيدگان جشنواره براي تبديل ايده به محصول و حمايت مالي از طرح‌هاي برگزيده در مرحله نيمه صنعتي و تجاري سازي در راستاي اقتصاد مقاومتي و كارآفريني دانش بنيان به امضا رسيد. 
در اولين گام همكاري،  نه طرح برگزيده از دوره‌هاي قبل جشنواره مورد بررسي قرار گرفت و به صورت ويژه و با سرعت مراحل حمايتهاي مالي آنها به انجام رسيد.
اداره حمايت از نوآوران دبيرخانه جشنواره خوارزمي همه ساله تلاش مي نمايد از طريق جلب حمايت مادي و معنوي سازمانهاي علمي ، پژوهشي ، صنعتي و بنگاههاي اقتصادي سطح حمايت از برگزيدگان دوره‌هاي مختلف را گسترش دهد و اين فعاليت در سال جاري نتايج مطلوبي در بر داشته كه به امضا تفاهمنامه و حمايتهاي مالي از دبيرخانه جشنواره و برگزيدگان آن انجاميده است و امسال چهار حامي جديد به جمع حاميان جشنواره خوارزمي پيوسته است كه بزودي اخبار آن اعلام خواهد شد.