فهرست برگزيدگان ششمين جشنواره جوان خوارزمي

فهرست برگزيدگان ششمين جشنواره جوان خوارزمي
دانشجويي- آزاد

 
رديف نام نام خانوادگي عنوان طرح رتبه
1 رضا کراچيان مديريت کمي- کيفي سيستم هاي رودخانه - مخزن سوم
2 احمد مشاعي فرمول بندي و حل عددی معادلات ناويراستوکس براي حباب سونولومينسانس سوم
3 پروانه سنگ پور زنجاني ساخت و مشخصه يابي سيستم چندلايه اي مغناطيسي دوم
4 راحله سفيدگران بررسي قابليت توليد خمير کاغذ سودا از ساقه کلزا براي ساخت کاغذ فلوتينگ دوم
5 مهديه اسدي بررسي فون کنه های آبزي carina Hydracrina درشهرستان کرمان دوم
6 حامد صادقي پور رودسري بررسي اثر بيماري کلستاز بر عملکرد عضله کورپوس کاورنوزوم در موشهاي صحرايي نر و نقش سيستم اپيوئيد و نيتريک اکسايد دراين تغييرات دوم
7 مهدي دهقاني بررسي اثر بيماري کلستاز بر عملکرد عضله کورپوس کاورنوزوم در موشهاي صحرايي نر و نقش سيستم اپيوئيد و نيتريک اکسايد دراين تغييرات دوم
8 مرجان خليلي ماهاني ترجيح ميزباني سوسک برگ خوار نارون سوم
10 نرگس خرازاني تفرشي طراحی  PCR  MNCبه منظور تشخيص و تعيين هويت ويروسهاي خانواده هرپس ويريده انساني درعفونتهاي سيستم عصبي مرکزي سوم
11 عليرضا شريف بررسي نقش مکانيزم های نفوذ متقابل و يا اتصال  شيميايي بر استحکام فصل مشترک دو ماده ويسکو الاستيک سوم
12 محمدرضا ذاکرزاده طراحي و ساخت ربات ستون پيما سوم
13 محمود توکلي طراحي و ساخت ربات ستون پيما سوم
14 مهدي آذرپيوند مدلسازي و تحليل يک عدسي صوتي زير آبي اول
15 محمدصالح مونسان طراحي وساخت دستگاه نورسنج زاويه اي دوم
16 حسن ذاکري طراحي وساخت دستگاه نورسنج زاويه اي دوم
17 سلمان محسني طراحي وساخت دستگاه نورسنج زاويه اي دوم
18 سالار بصيري طراحي وساخت دستگاه نورسنج زاويه اي دوم
19 زهرا ناجي عظيمي ارائه الگوريتم هاي جديد در زمان بندي آموزشي و مقايسه آنها با روشهاي موجود دوم
20 پويا آزادي منظور طراحي وساخت کريستاليزور تبريديDTB اتوماتيک سوم
21 محمدحسين
 
صفري طراحي وساخت کريستاليزور تبريديDTB اتوماتيک سوم
22 اميرحسين کيوانپور دستگاه درک اصوات از طريق حس لامسه براي ناشنوايان مطلق سوم
23 ندا پري نژاد خامنه دستگاه درک اصوات از طريق حس لامسه براي ناشنوايان مطلق سوم
24 ليلا عبداله زاده رامهرمزي تعبير تکرار (سيري در بسامد شعري سهراب سپهري ) سوم
25 سيده مرضيه کاظمي مشکل انسان اول
26 محمد عابديني عينک خودکار جوشکاري اول
27 حسين جاويدي دشت بياض عينک خودکار جوشکاري اول
28 عليرضا الوانچي دستگاه اعمال رنگ بصورت اتوماتيک اول
29 اميرحسين تابش دستگاه اعمال رنگ بصورت اتوماتيک اول
30 مجتبي بندگاني دستگاه اعمال رنگ بصورت اتوماتيک اول
31 سيدمصطفي صندوق ساز نمايشگر تبليغاتي مکاترونيک اول
32 مهسا محمدنيا نگاه انتزاعي  به طبيعت و زندگي دوم
33 سعيد عباسي بررسي افزايش سرعت واکنش شيميايي در اثر اعمال کار مکانيکي دوم
34 غلامعلي بنيادي بررسي افزايش سرعت واکنش شيميايي در اثر اعمال کار مکانيکي دوم
35 مهدي کاشاني نژاد ارائه راهکارهاي کاربردي براي بهبود فرايند خشک کردن پسته صادراتي ايران سوم
36 اشکان مولا مقايسه اثر ترکيب وارفارين و اکسپرين با آسپرين به تنهايي در بيماران پس از انفارکتوس حاد ميوکارد سوم
37 فريد ادهمي راکتور داونز سوم
38 محمدمهدي دائمي عطاران راکتور داونز سوم
39 علي عباسي راکتور داونز سوم
40 علي نويدکشکي راکتور داونز سوم
41 فرهاد قنبري راکتور داونز سوم
42 شهرام شريفي راکتور داونز سوم
43 حميد حکيم پوشش هاي ويژه سوم
44 ميثم وهابي طراحي وساخت ربات  C.N.C با ساختار مکانيزم موازي سوم
45 احسان عظيمي طراحي وساخت ربات  C.N.C با ساختار مکانيزم موازي سوم
46 مجاهد لساني نجف آبادي طراحي وساخت ربات  C.N.C با ساختار مکانيزم موازي سوم
47 مجيد نصيري طراحي وساخت ربات  C.N.C با ساختار مکانيزم موازي سوم
48 عليرضا هادي حسين آبادي طراحي وساخت ربات  C.N.C با ساختار مکانيزم موازي سوم
49 آرمين محمدي زند دستگاه پردازنده بافتي با تکنولوژي بازوي آزاد سوم
50 راشين خيريه خلاقيت در تصويرسازي کتابهاي کودک و نوجوان سوم
51 جواد محمدي موتور ترکيبي – تعادلي I417 (احتراق داخلي ) سوم
52 فرهاد گچلو بهينه سازي نيسان جونيور سوم