فهرست برگزيدگان دومين جشنواره جوان خوارزمي

فهرست برگزيدگان دومين جشنواره  جوان خوارزمي
بخش دانشجويي- آزاد
ردیف نام نام خانوادگی عنوان طرح رتبه
1 علیرضا عبدالهی برخی شرایط ترکیباتی روی گروه ها دوم
2 پریسا سرخیل بررسی و جداسازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای گیاه Heliotropium Crassifolium سوم
3 کوروش نظرنیا فرهنگ الفبایی قیاسی و توصیفی اصطلاحات و ترکیبات ارتودنسی سوم
4 اکبر کیانی کاربرد مدل ریاضی و تکنیک GIS در ترسیم و تحلیل منحنی های همبارش با تاکید بر داده های مکانی -فضایی دوم
5 حسن طلیعی طراحی سیستم اطلاعات شهری برای شهرهای میانی ایران-مطالعه موردی : شهر کاشان سوم
6 فاطمه رهبری زاده تهیه آنتی بادی منوکلونال علیه مرفین دوم
7 توران روزبهانی نقش خانواده به عنوان عامل بزهکاری نوجوانان(با تکیه بر نظم درخانواده ) سوم
8 محمدرضا محمدی زاده خواص ساختاری و الکترونی بلور تلوریوم با شبیه سازی کوانتومی سوم
9 جلیل مظلوم طراحی و ساخت سیستم ارسال تلفنی سیگنالهای قلبی (الكتروكارديوگرام) سوم
10 وهاب امامی ربات های توپ جمع کن
 (جارو و خاک انداز)
دوم
11 سیدعلی رضا تدینی ربات های توپ جمع کن
(جارو و خاک انداز)
دوم
12 مجتبی شمس زهرایی ربات های توپ جمع کن
(جارو و خاک انداز)
دوم
13 یحیی طباطبایی یزدی ربات های توپ جمع کن
(جارو و خاک انداز)
دوم
14 مرضیه ماندی زاده ربات های توپ جمع کن
 (جارو و خاک انداز)
دوم
15 مصطفی نیرلو ربات های توپ جمع کن
 (جارو و خاک انداز)
دوم
16 علیرضا آصف طراحی و ساخت خودروی انسانی اول
17 بهزاد بهروش طراحی و ساخت خودروی انسانی اول
18 امیرحسین زمانی صفا طراحی و ساخت خودروی انسانی اول
19 علی کاظم خانی طراحی و ساخت خودروی انسانی اول
20 محمدعلی متولیان گونه شناسی سیاسی علمای دینی از دیدگاه امام خمینی (ره) سوم
21 حمیدرضا صادقی کارت اسیلوسکوپ سوم
22 یعقوب تقی تازه کندی دستگاه شش کاره اول
23 مهدی سازگار مته سوارخ چهارگوش اول
24 علیرضا راستگار عباسعلیزاده عیب یابی سیستم های متصل به شبکه مخابراتی (line Test) اول
25 کوروش تقی پور خیابانی عیب یابی سیستم های متصل به شبکه مخابراتی (line Test) اول
26 فرهاد عبادی گندشمین تقلیل میدان گردش دستگاه های محرک زنجیری (شنی دار ) سوم
27 رامین گلستانیان ربايش بارهاي همنام و تاثير آن در رمبش پليمرهاي زيست شناختي اول
28 فرامرز مرادی کشف اندام هوشمند سوم
29 سیداحسان واعظی به کارگیری شاخص های نورزاد به منظور هدایت و راهنمایی درمعابر فاقد روشنایی (شب تاب) سوم