فهرست برگزيدگان اولين جشنواره جوان خوارزمي

فهرست برگزیدگان اولین جشنواره جوان خوارزمی
بخش دانشجوئی- آزاد

 

 

ردیف نام نام خانوادگی عنوان طرح
1 فرزین هادی زاده سنتز و بررسي اثرات مشتقات جديد پيرو لوايميدازول و متيل سولفونيل ايميدازتيل دي هيدرو پيريدين
2 پژمان اكبري بررسي تجربي ناپايداري احتراق دريك رم جت آزمايشگاهي
3 بابك كريمي خويگاني كاربردهاي جديد تنگستن هگزاكلرايد ، موليبدنم پنتاكلرايد ، زيركونيم تتراكلرايد و ليتيم برمايد در سنتز تركيبات آلي
4 سيد جواد ميرنجفي زاده اثرمتقابل آميگدال و ناحيه    CA1  هيپوكمپ در مدل صرعي كيندلينگ و بررسي نقش گيرنده هاي آدنوزيتي A1 اين نواحی در كنترل ‏حملات تشنجی موش صحرايي
5 ولي الله ميرخاني دليگاني اکسایش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده ازکاتالیزوهای  متالوپورفيرينها متالوپورفيرين قرار گرفته روي تكيه گاهها و کمپلکسهای ، باز شيف و ‏حلقه گشائي اپوكسيدها با استفاده از متالوپورفيرينهاي با حالت اكسايش بالا ‏
6 عليرضا صبوري گوناگوني بیولژیک كنه هاي قرمز پارازيتنگونا در ايران و بيولژي و رفتاركاوشگری كنه بر روي شته انار
7 فرزام فربيز ارايه فيلتر جديد مبتني بر هوش محاسباتي براي بهسازي تصوير
8 بهمن جوادي جهان تيغ همايش صوتي و تصويري در شبكه هاي كامپيوتري مبتني بر استاندارد اترنت (ویدئو کنفرانس )
9 فرامرز فاميل سمواتي تفكيك پذيري چندگانه در گرافيك كامپيوتري
10 برزو بنکدارپور همايش صوتي و تصويري در شبكه هاي كامپيوتري مبتني بر استاندارد اترنت (ویدئو کنفرانس )
11 کیانوش یزدانی دماوندی همايش صوتي و تصويري در شبكه هاي كامپيوتري مبتني بر استاندارد اترنت (ویدئو کنفرانس )
12 آرتین درمیناسیانس آناليز هارمونيكي شبكه هاي قدرت در شرايط ماندگار
13 رضا سليماني نيا سيستم كامل دريافت تصوير از ماهواره هاي هواشناسي مدارقطبي
14 كوروش بيات طراحي و ساخت هفت مكانيزم براي ربوتهاي دست مکانیکی