جلسه معارفه برگزيدگان نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

20
آذر
1396


جلسه معارفه برگزيدگان نوزدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي در صبح روز دوشنبه مورخ 96/9/20 در محل سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با حضور دبير جشنواره جوان خوارزمي برگزار شددكتر اللهياري، دبير نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي اعلام نمودند كه: در اين دوره 672 طرح به دبيرخانه جشنواره ارسال شد كه پس از بررسي‌هاي اوليه 383 طرح به گروه‌هاي تخصصي ارسال شد، كه از اين ميان طرح هاي ارسال شده به گروه‌هاي تخصصي، بيست و شش طرح به هيأت داوران راه يافتند. در نهايت از مجموع 26 طرح راه يافته به هيات داوران يازده طرح به بعنوان برگزيده نوزدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي معرفي شدند.