افزايش سهم مشاركت موثر در جشنواره هاي مورد تاييد بنياد ملي نخبگان به 45 درصد

13
اردیبهشت
1393
معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان از افزايش سهم مشاركت موثر در جشنواره هاي مورد تاييد بنياد ملي نخبگان سال 1393 به 45 درصد جهت استفاده از تسهيلات خبرداد.

دكتر سيد حسن حسيني در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي بنياد ملي نخبگان ، با بيان اين مطلب گفت:‌ ‌پيرو تصميم جديد بنياد ملي نخبگان مبني بر ضرورت ارتقاء كيفيت جشنواره ها و هدفمند كردن تسهيلات ، سهم مشاركت موثر در تمامي جشنواره ها از ابتداي سال جاري 45 درصد است.

وي افزود: اين بدان معناست كه از ابتداي سال 1393 تمامي برگزيدگان جشنواره هاي معتبر شامل جشنواره هاي نوآوري و شكوفايي، بين المللي خوارزمي، بخش دانشجويي جوان خوارزمي، علوم پزشكي رازي، فارابي و شيخ بهايي در صورت مشاركت حداقل 45 درصدي مي توانند از تمامي تسهيلات مطابق جدول تسهيلات بنياد استفاده كنند.

دبير شوراي نخبگان بنياد ملي نخبگان تصريح كرد: البته منتخبان جشنواره هاي سال 92 به قبل همچنان بر اساس سهم مشاركت 30 درصد مي توانند درخواست تسهيلات خود را به بنياد ملي نخبگان ارائه دهند.