ارزيابي طرح‌هاي نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي در گروه‌هاي تخصصي

21
مرداد
1396

به اطلاع شركت كنندگان در نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي مي‌رساند زمان ثبت نام و ارسال مستندات طرح به اين دوره پايان يافت. طرح‌هاي كه داراي اطلاعات  و مستندات درخواستي بوده است به منظور ارزيابي به گروه‌هاي تخصصي ارسال گرديد. اسامي برگزيدگان اين دوره از طريق سامانه جشنواره و طي مراسم باشكوهي در هفته پژوهش با حضور وزراي محترم  اعلام خواهد شد.