كميته اجرايي

سرپرست اداره كل همكاري‌هاي بين الملل و امور جشنواره‌ها
و دبير بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي

رئيس اداره حمايت از نوآوران

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي

كارشناس مسئول بخش داخلي جشنواره بين المللي

كارشناس مسئول بخش خارجي جشنواره بين المللي خوارزمي
كارشناس دبيرخانه جشنواره‌هاي خوارزمي
دكتر عليرضا مرادي

کارشناس اداره جشنواره ها

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2617