كميته اجرايي

دبير بيستمين جشنواره جوان خوارزمي
و مدير جشنواره‌هاي خوارزمي
 

رييس اداره حمايت از نوآوران

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي

كارشناس مسئول جشنواره بين المللي خوارزمي

رئيس اداره جشنواره‌ها

مسئول دبيرخانه جشنواره‌هاي خوارزمي