دکتر علیرضا عشوری

دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی 

تلفن 8-56276337