ارایه تخفیف در تعرفه خدمات آزمایشگاهی به برگزیدگان جشنواره های خوارزمی

مطابق با صورتجلسه شماره 316 مورخ 1400/02/13 هیات رییسه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در راستای حمایت از توسعه فناوری و کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات محققین برگزیده جشنواره های خوارزمی بدین وسیله اعلام می شود: 

مجریان و همکاران طرح های برگزیده نهایی (با درصد مشارکت حداقل 30 درصد) تا مدت 5 سال از زمان برگزیده شدن می توانند از تخفیفات تعیین شده سالانه برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از سازمان برخوردار شوند. میزان تخفیف در هر سفارش خدمات آزمایشگاهی به میزان 30 درصد برای افراد واجد شرایط و با سقف 100 میلیون ریال برای سال جاری تعیین می شود. سقف مبلغ و درصد تخفیف در سال های آتی باید همراه با فهرست تخفیف در نظر گرفته شده برای سایر متقاضیان بطور سالانه از سوی واحد ذیربط پیشنهاد شده و پس از تصویب هیات رییسه به مرحله اجرا درآید.

تمامی برگزیدگان سال های قبل این جشنواره ها نیز در صورت تمایل می توانند با رعایت شرایط بالا، از امتیاز مذکور برخوردار شوند.