ارائه تخفيف در تعرفه خدمات آزمايشگاهي سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به برگزيدگان جشنواره‌هاي خوارزمي

 از آنجا كه برگزاري جشنواره خوارزمي به منظور شناسايي و تقويت توانمنديهاي فناورانه و همچنين حمايت و تشويق نوآوران و فناوران، به عنوان يكي از اهداف سازمان در اساسنامه، همواره مورد توجه و پيگيري بوده، در راستاي حمايت از توسعه فناوري و كمك به تجاري سازي نتايج تحقيقات محققين برگزيده جشنواره‌هاي جوان و بين‌المللي خوارزمی،  به برگزیدگان جشنواره های خوارزمی با شرایط ذیل به منظور استفاده از خدمات آزمایشگاهی تخفیف داده می شود.

1- مجريان و همكاران طرح‌هاي برگزيده نهايي (با درصد مشاركت حداقل 30 درصد)  تا مدت 5 سال از زمان برگزيده شدن مي‌توانند از تخفيفات تعيين شده سالانه براي دريافت خدمات آزمايشگاهي از سازمان برخوردار شوند.

2- ميزان تخفيف در هر سفارش خدمات آزمايشگاهي به ميزان 30 درصد براي افراد واجد شرايط و با سقف 100 ميليون ريال براي سال جاري تعيين مي‌شود. سقف مبلغ و درصد تخفيف در سال‌هاي آتي بايد همراه با فهرست تخفيف در نظر گرفته شده براي ساير متقاضيان ، بطور سالانه از سوي واحد ذيربط پيشنهاد شده و پس از تصويب هيأت رئيسه به مرحله اجرا در می آید.

 3- تمامي برگزيدگان سال‌هاي قبل اين جشنواره‌ها نيز درصورت تمايل مي‌توانند با رعايت شرايط بالا، از امتياز مذكور برخوردار شوند.