دکتر علیرضا مرادی

کارشناس اداره جشنواره ها

شماره تماس: 56276345  و  56276038 داخلي 5 

تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2617