پرداخت هزينه ثبت نام بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي بمنظور تكميل فرآيند ثبت‌نام

12
مرداد
1398
به اطلاع تمامي شركت‌كنندگان كه تاكنون نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام در بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي اقدام ننموده‌اند، مي‌رساند طرح‌هاي كه هزينه ثبت‌نام واريز نشده باشد بمنظور كارشناسي ارسال نخواهد شد. لذا لطفا نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام و ارسال مستندات از طريق "سامانه جامع جشنواره‌هاي خوارزمي براي ارايه طرح" تا روز دوشنبه مورخ 31 تيرماه بصورت الكترونيكي اقدام نماييد.