هادی صدرایی

 کارشناس دبيرخانه جشنواره‌هاي خوارزمي

شماره تماس  دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 5
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2617