مينا بيدار

رییس اداره جشنواره ها


شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 4
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2678
پست الكترونيكي: khwarizmi@irost.ir