مهلت ارایه طرح به سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی تا پایان مهرماه 1396 تمدید شد

13
شهریور
1396
به اطلاع پژوهشگران، نوآوران، فناوران، کارآفرینان، صنعتگران، نخبگان و صاحبان اندیشه می رساند مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال مدارک در سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی تا پایان مهرماه 1396 تمدید شد. علاقه مندان می توانند طرح های خود را در قالب هجده گروه تخصصی و در چهار محور پژوهش های بنیادی، پژوهش های کاربردی، طرح های توسعه ای، نوآوری و ابتکار به این دبیرخانه ارسال نمایند. به منظور ارایه طرح به بخش سامانه جامع جشنواره های خوارزمی مراجعه نموده و با مطالعه راهنمای جشنواره  نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه اقدام نمایید. لازم به ذکر است برای  بررسی طرح ها در گروه های تخصصی ارایه گزارش کامل طرح و پرداخت هزینه ثبت نام الزامی می باشد.