فهرست طرحهاي برگزيده - دوره چهارم - سال 1369

رديف نام و نام خانوادگی
مجري / نماينده
عنوان طرح رتبه زمينه پژوهش
 1.  
جهاد خودكفائي نهاجا مجموعه چند طرح
 1. مطالعه و ساخت سيستم تعقيقب كننده موشك ماوريك و تعقيب كننده هدف ديجيتال بر مبناي روش محاسبه مركز ثقل
 2. طراحي و ساخت سيستم الكترونيكي هدايت و كنترل موشك مادون قرمز هوا به هوا
اول تحقيقات صنايع دفاعي 
 1.  
عظيم اكبرزاده خياوي توليد کيت تری گليسريد آنزيمی دوم تحقيقات علوم پزشكي 
 1.  
مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي اصفهان دتكتور گازهاي شيميايي دوم تحقيقات  صنايع شيميايي
 1.  
افسانه صفوي و علي معصومي مطالعات اسپكتروفتومتري و الكتروشيميايي كمپلكس‌هاي عناصر وابسته دوم تحقيقات علوم پايه 
 1.  
مهدي رجبعلي پور مجموعه مقالات عملكردهاي تجزيه پذير و طيفي و مثلثي شونده دوم تحقيقات  علوم پايه
 1.  
صد او سيما شركت تكتا تلفن همگاني راه دور و گيرنده ماهواره دوم تحقيقات برق و كامپيوتر 
 1.  
داريوش دانشور فرهود كشف و تعريف يك گونه جديد به نام ترانسفرين ايران دوم تحقيقات  علوم زيستي
 1.  
علي اكبر موسوي موحدي مطالعه خصوصيات شيمي فيزيكي پروتئين هاي هيستوني كرماتين دوم تحقيقات علوم زيستي 
 1.  
سهراب اديب از پژوهش تا توليد لاك هاي عايق صنعتي دوم تحقيقات صنايع شيميايي 
 1.  
باقر سعيد مدقق روشي جديد در درمان زخم هاي جنگي و غير جنگي سوم تحقيقات علوم پزشكي 
 1.  
 ناصر ايرانپور مطالعه واکنش‌های باز شدن حلقه‌هاي سه تائی اپوکسيدها و اپی‌‌سولفيدها با نوکلئوفيلها سوم تحقيقات  علوم پايه
 1.  
فرانك اكبري خرم
مرتضي رفيعي تهراني
تهيه فرمولاسيون شکل آهسته رهش کريستالهای کلروپتاسيم با استفاده از روش فلويد بد تکنيک و مجموعه چند طرح سوم تحقيقات علوم پزشكي 
 1.  
احسان الله صادقي توموگرافي كامپيوتري بانوترون سوم تحقيقات مهندسي پزشكي 
 1.  
شركت صنايع لاستيكي سهند آستر كردن سطوح با ورقه هاي لاستيكي سوم تحقيقات صنايع شيميايي 
 1.  
محسن شيرازي نقش فانكشال ماتريكس در رشد و نمو فك پائيني اول ابتكار علوم پزشكي 
 1.  
فرامرز محمود دستگاه ميكروتم اول ابتكار مكانيك 
 1.  
موسي الرضا ناظمي مقدم مجموعة طرحهاي مهندسي پزشكي اول ابتكار مهندسي پزشكي 
 1.  
جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت فيلتر الكترواستاتيك دوم ابتكار  برق و كامپيوتر
 1.  
مركز تحقيقات هواپيماهاي بدون سرنشين ساخت هواپيماي بدون سرنشين مهاجر 2 دوم ابتكار صنايع دفاعي
 1.  
محمدعلي تركاشوند مفصل پترونر بالاي زانو سوم ابتكار  مهندسي پزشكي
 1.  
ماشين سازي تبريز ماشين سنگ زني گرد سوم ابتكار مكانيك 
 1.  
مازيار آذر كرانيوپلاستي به روش تغيير شكل يافته سوم ابتكار  علوم پزشكي
 1.  
محمدحسن محجوبي دستگاه بافندگي كامپيوتري اول اختراع برق و كامپيوتر 
 1.  
اميرحسين سماكار، بابك امير پرويز و رضا اميرخاني طراحي هواپيماي يك نفره اول دانش آموزي برق و كامپيوتر 
 1.  
علي صادقي دستگاه فرمان دهنده الكترونيكي دوم دانش آموزي برق و كامپيوتر 
 1.  
علي مرامي رابط كامپيوتري سوم دانش آموزي برق و كامپيوتر