فهرست طرحهاي برگزيده - دوره ششم - سال 1371

رديف نام و نام خانوادگی
مجري / نماينده
عنوان طرح رتبه زمينه پژوهش
 1.  
رضا  مظفري نيا السابحات 3 (زير دريايي نفر بر) اول تحقيق صنايع دفاعي 
 1.  
احمد صلاحي سوئيچ ترانزيت دوم تحقيق برق و كامپيوتر 
 1.  
حسين علوي مجموعه گيرنده پردازشگر و نمايشگر رادار (كاوش 1) دوم تحقيق صنايع دفاعي 
 1.  
عباس قادري ساخت و توليد آنتي باديهاي منوكلونال عليه رسپتورهاي اختصاصي لكوسيت انسان دوم تحقيق علوم پزشكي
 1.  
علي ساساني بررسي تهيه واكسن اريون با استفاده از سويه ويروس تخفيف حدت يافته محلي روي كشت سلول ديپلوئيد انسان دوم تحقيق علوم پزشكي 
 1.  
فرامرز  زهراوي هشدار دهنده و پدافند ليزري سوم تحقيق صنايع دفاعي 
 1.  
علي اصغر عابدي استاد طراحي و ساخت رمز كننده ماكس 32 كاناله  BEU-70 سوم تحقيق برق و كامپيوتر 
 1.  
رضا  فريد حسيني همه گير شناسي HTLV-1 و ويروس شناسي آن در خراسان سوم تحقيق علوم پزشكي 
 1.  
تقي قفقازي تنظيم اثر ضد درد داروهاي مخدر توسط تستوسترون و مكانيسم احتمالي آن سوم تحقيق  علوم پزشكي
 1.  
زهرا  نجف تومرائي از تحقيق تا توليد ايزوسور بايد دي نيترات سوم تحقيق  صنايع شيميايي
 1.  
زهرا پيشگاهي فرد مكان گزيني براي يك مركز سياسي _ اداري جديد اول ابتكار علوم انساني 
 1.  
كريم محمدي طراحي و ساخت سيستم كنترل لكوموتيوهاي توزيع شده در طول قطار سنگين (لكوترل) اول ابتكار برق و كامپيوتر 
 1.  
احمد خادم زاده آزماينده خودكار تركيبي ميان مداري بردهاي الكترونيكي دوم ابتكار برق و كامپيوتر 
 1.  
ابراهيم باقر زاده فرآيند حذف تك مرحله اي سولفيد هيدروژن از گازهاي ترش در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت سوم ابتكار صنايع شيميايي 
 1.  
علي اصغر روز بهاني هواپيماي ابابيل 2 سوم ابتكار صنايع دفاعي 
 1.  
مهدي رهايي چراغ اطاق عمل رهائي سوم ابتكار فيزيك 
 1.  
حسين زاهدي مطلق امين عزتي تعقيب كننده نور سوم دانش آموزي برق و كامپيوتر
 1.  
علي صادقي كامپيوتري كردن كتابهاي درسي سوم دانش آموزي برق و كامپيوتر