فهرست طرحهاي برگزيده - دوره بيست و سوم - سال 1388

رديف نام و نام خانوادگی
مجري / نماينده
عنوان طرح رتبه زمينه پژوهش
 1.  
سيد قاسم حسيني سالكده شناسايي ژنها و مكانيسم هاي مقاومت به خشكي شوري و كمبود فسفر در گياهان دوم  پژوهش‌هاي بنيادي  كشاورزي و منابع طبيعي
 1.  
 الهه الهي مطالعه ژنتيكي بر روي دو بيماري گلوكوم و پاركينسون در ايران دوم  پژوهش‌هاي بنيادي علوم پايه 
 1.  
عبداله سليمي طراحي حسگرها و زيست حسگرها مبتني بر نانو مواد سوم  پژوهش‌هاي بنيادي فناوري نانو 
 1.  
شهرام تنگستاني نژاد تهيه و استفاده از كاتاليست هاي شبه حياتي و زيست سازگار در واكنش شيميايي سوم  پژوهش‌هاي بنيادي صنايع شيميايي 
 1.  
 احمد شعباني كشف و معرفي واكنشهاي چند جزيي جديد بر اساس شيمي ايزوسيانيدها و دي آمينها با استفاده از تركيب دو روش "تلفيقي" و " طراحي منطقي" رهيافت جديد براي سنتز مشتقات ديازپين ها و كينوكسالين‌ها سوم  پژوهش‌هاي بنيادي  صنايع شيميايي
 1.  
فرهاد اميري ناوچه كلاس سينا اول  پژوهش‌هاي توسعه‌اي طرح‌هاي ويژه
 1.  
حميدرضا بيات شبكه جهش فركانس تاكتيكي مبتني بر الگوريتم مقاوم در برابر فريب و تخريب (سرمد) دوم  پژوهش‌هاي توسعه‌اي طرح‌هاي ويژه
 1.  
مهدي سيروس نجف آبادي تهيه يك ERP ايراني براي صنعت فولاد مبتني بر محصولات، تكنولوژي و استانداردهاي اوراكل سوم  مشترك پژوهش‌هاي توسعه‌اي برق و كامپيوتر 
 1.  
مهرداد كازروني و افشين كازروني طراحي و اجراي يك سيستم جامع برنامه‌ريزي منابع سازمان مبتني بر مدل‌سازي و معماري سازماني و طراحي ماژولار سيستم نگهداري و تعميرات يكپارچه (ERP) سوم  مشترك  پژوهش‌هاي توسعه‌اي صنايع و مديريت
فناوري
 1.  
مرتضي فرجي سامانه ناوبري راديوتكن (رهپو) سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي طرح‌هاي ويژه
 1.  
ناصر رضايي پايانه ماهواره اي سرعت بالا با تكنولوژي DVB/RCS و پشتيبان شبكه زميني سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي برق و كامپيوتر 
 1.  
مرتضي زارعي شمس آبادي جستجوگر اپتيكي با ژيروسكوپ آزاد سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي طرح‌هاي ويژه
 1.  
غلامرضا والي‌زاده فناوري طراحي و ساخت آشكارساز آرايه اي FPA از نوع PV-InSb (فجر) اول پژوهش‌هاي كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
نوروز محمد نوري تحقيقات كاربردي در كاويتاسيون و  استفاده از ميكرو حباب دوم پژوهش‌هاي كاربردي مكانيك 
 1.  
سيد اميرحسين فقهي
سعيد جعفري كيا
طراحي و توليد نرم افزار محاسبات كوپلينگ دوم  پژوهش‌هاي كاربردي برق و كامپيوتر  
 1.  
محسن بهرامي كاوشگر 2 سوم  پژوهش‌هاي كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
عباس خلقاني ابزار آزمايشگاهي توليد شتاب بالا و آزمون غير مخرب سوم  پژوهش‌هاي كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
مهدي نظري مرويان خط توليد فيدر 8/5-1 اينچ سوم  پژوهش‌هاي كاربردي مكانيك 
 1.  
رضا ثامني پردازش سيگنالهاي آرايه‌اي ثبت شده از روي بدن مادر به منظور استخراج اطلاعات مربوط به قلب جنين دوم نوآوري برق و كامپيوتر 
 1.  
عزيز دوست نو شفق طراحي- چله‌كشي سه بعدي در هنر تابلوي فرش ايران سوم نوآوري هنر 
 1.  
بهنام خدايار قفل شونده چاه‌هاي باز نفتي (Open Hole Packer) دوم اختراع مكانيك 
 1.  
اكبر وجداني بافت فرش و تابلو فرش‌ها بدون نقشه كاغذي يا كامپيوتر سوم اختراع  هنر