فهرست طرحهاي برگزيده - دوره بيست و دوم - سال 1387

رديف نام و نام خانوادگی
مجري / نماينده
عنوان طرح رتبه زمينه پژوهش
 1.  
ايرج محمدپور بلترک تهيه و استفاده از معرفها و کاتاليست‌های سازگار با محيط زيست در تبديلات شيميايی دوم پژوهش‌هاي بنيادی صنايع شيميايي 
 1.  
شاهين روحانی نقش تقارن همديس در فيزيک نظری دوم پژوهش‌هاي بنيادی علوم پايه  
 1.  
سيامک ياسمی روش‌های همولوژيکی و ترکيباتی در جبر جابجائی دوم پژوهش‌هاي بنيادی علوم پايه
 1.  
علی مرسلی سنتز، شناسايی و مطالعات خواص حرارتی، لومينسانس و تخلخل ترکيبات پليمری آلی- فلزی در مقياس نانومتر: پيش ماده‌های جديد برای سنتز نانو ساختارهای ترکيبات فلزی دوم پژوهش‌هاي بنيادی فناوري نانو  
 1.  
داود نعمت الهی سنتز الکتروشيميايي ترکيبات آلی جديد سوم پژوهش‌هاي بنيادی علوم پايه  
 1.  
عظيم خوبدل طراحی و ساخت سامانه شناسايي رادارها اول پژوهش‌هاي کاربردی طرح‌هاي ويژه
 1.  
محمد حسن سعيدی سرماساز لوله ضربانی دوم پژوهش‌هاي کاربردی مكانيك 
 1.  
سيد حميدرضا حسينی‌نژاد
محمد بنی يعقوب
شبکه تاکتيکی صوت و داده
راديوي باند پهن نرم‌افزاری
دوم مشترك پژوهش‌هاي کاربردی طرح‌هاي ويژه
 1.  
حسين شهرابی فراهانی
مهرزاد نصيريان
طراحی و ساخت سامانه آزمايشگر پرتابگر ميکرو ماهواره- اميد دوم پژوهش‌هاي کاربردی طرح‌هاي ويژه
 1.  
فردوس حاجيان پاشا کلايي شهرک الفبا ( نمايش در آموزش ) دوم پژوهش‌هاي کاربردی هنر 
 1.  
بهزاد عطائی آشتيانی بررسی تشکيل و انتشار امواج ضربه‌ای ناشی از لغزش لايه‌های زمين در درياچه سدها (توسعه مدل عددی، مطالعات آزمايشگاهی و کاربرد در مطالعه موردی) سوم پژوهش‌هاي کاربردی عمران 
 1.  
محمود يعقوبی طراحی و ساخت متمرکز کننده خورشيدی جهت توليد بخار برای نيروگاه 250 کيلو واتی سوم پژوهش‌هاي کاربردی مواد ، متالورژي و انرژيهاي نو 
 1.  
محمد حسن انتظاری دستيابی به دانش فنی طراحی، ساخت، يکپارچه‌سازی و آزمون ماهواره‌های کوچک- طرح ماهواره مصباح اول پژوهش‌هاي توسعه‌ای برق و كامپيوتر 
 1.  
علی ورمزيار مهندسی و ساخت مبدل حرارتی راکتور ايزوماکس دوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای  مكانيك
 1.  
مهرداد کارگری سند راهبردی و طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرتهران سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای صنايع و مديريت فناوري 
 1.  
رضا اميدبيگی توليدات داروهای گياهی جهت پيشگيری، درمان و تقويت‌کننده سيستم ايمنی بدن در طيور سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای كشاورزي و منابع
 طبيعي 
 1.  
سيد احمد نوربخش توليد انرژی حرارتی ارزان قيمت سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای مكانيك 
 1.  
سعيد محسنی ساخت و توليد مجموعه آب بند لانه زنبوری موتور جت هواپيما سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای مواد ، متالورژي و انرژيهاي نو  
 1.  
محمد علی اسلاميان ساخت و خودکفايی در انواع گيرنده‌های تلويزيون ديجيتال (ماهواره‌ای، زمينی، کابلی) سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای برق و كامپيوتر 
 1.  
حسين‌ رجائيان کسب دانش فنی در مقياس آزمايشگاهی، نيمه صنعتی و توليد صنعتی امولايت کارتريجی سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای طرح‌هاي ويژه 
 1.  
احمدرضا نجيمی سامانه کامل متحرک اتاق خلبان هواپيماهای نظامی سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای طرح‌هاي ويژه 
 1.  
متعال اسدی شيرزی دستگاه تمام خودکار ديجيتالی هوشمند هسته‌گير ميوه زيتون دوم نوآوری  كشاورزي و منابع طبيعي 
 1.  
علی اصغر بيطرفان طراحی و ساخت دستگاه توليد مکانيزم توسعه يابنده بوم ماهواره سوم نوآوری مكانيك 
 1.  
مهدی ملاحی کارايي روش طراحی و ساخت فيلترهای کريستالی هوايی سوم نوآوری  طرح‌هاي ويژه 
 1.  
حسنعلی سراج دستگاه انحراف سنج پاندول معکوس دوم اختراع عمران