شيوه نامه بنياد ملي نخبگان در خصوص بهره مندي دانش آموختگان برتر از تسهيلات نظام وظيفه

11
اردیبهشت
1395
فايل مربوط به  شيوه نامه بنياد ملي نخبگان در خصوص بهره‌مندي دانش آموختگان برتر از تسهيلات نظام وظيفه در بخش آيين‌نامه‌هاي وبگاه جشنواره بين المللي خوارزمي در دسترس مي‌باشد. همچنين مهمترين نكاتي كه در اين شيوه‌نامه مطرح شده است به شرح ذيل مي‌باشد:
 
1. صرفاً دانش‌آموختگان دورة كارشناسي‌ارشد و دكتري تخصصي و نيز دانشجويان دورة دكتري تخصصي كه از طرح‌نامة رسالة (پروپوزال) خود با موفقيت دفاع كرده و وارد مرحلة پژوهش شده‌اند مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.
 
يادآوري 1:دانش‌آموختگان دورة دكتري حرفه‌اي پزشكي معادل دورة كارشناسي‌ارشد و دانش‌آموختگان دورة تخصصي پزشكي معادل دورة دكتري تخصصي محسوب مي‌شوند.
 
يادآوري 2:بهره‌مندي دانشجويان دورة دكتري از اين تسهيل منوط به موافقت استاد راهنما و تأييد دانشگاه محل تحصيل آنهاست.
 
2. دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور، كه حداكثر سه سال از زمان دانش‌آموختگي آنان گذشته و وضعيت فعلي آنان دانش‌آموخته باشدمجاز به استفاده از اين تسهيلات هستند.
 
يادآوري 3:دانش آموختگان مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور، چنانچه حداكثر شش از سال از زمان دانش‌آموختگي آنان گذشته باشد، مي‌توانند با مراجعه به وبگاه بخش بين‌المللي(http://international.bmn.ir) از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانش‌آموختگانِ غير مقيم استفاده كنند.
 
3. بررسي پروندة دانش‌آموختگان منوط به ثبت كامل اطلاعات متقاضي در سامانة اطلاعاتي بنياد ملّي نخبگان (http://soraya.bmn.ir) است و هيچ يك از مدارك به‌طور دستي تحويل نمي‌شود.
 
4. شرط لازم:ميانگين كلِ دورة كارشناسيِ متقاضيان بايد بيش از 15 و ميانگين كلِ دورة كارشناسي‌ارشد و نيز دورة دكتري آنان بيش از 16 باشد.
 
5. شرط کافی: دانش‌آموختگان بايد اولاً حدنصاب لازم، دست‌كم 300 امتياز در دورة دكتري و 200 امتياز در دورة كارشناسي‌ارشد، رااز فعاليت‌هاي نخبگاني به‌دست آورند و ثانياً حائز بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان در دورة بررسي باشند.