شيوه نامه ارايه تسهيلات بنياد ملي نخبگان به برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي در سال 1393 ابلاغ شد

2
اردیبهشت
1393
 
معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان از ابلاغ شيوه نامه ارائه تسهيلات بنياد ملي نخبگان در سال 1393 بر اساس سياست هاي تشويقي و رقابتي جديد و به منظور ارائه تسهيلات هدفمند پس از احراز شرايط و پويايي علمي و پژوهشي  به نخبگان و استعدادهاي برتر خبرداد.
دكتر سيد حسن حسيني در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، در باره جزئيات تسهيلات ارائه شده به نخبگان و استعدادهاي برتر در سال 1393 گفت: تسهيلات بسته كمك هزينه علمي و پژوهشي شامل كمك هزينه ماهيانه، كمك هزينه ارائه مقاله، اعتبار پژوهشي استادياران جوان، پژوهانه، فرصت مطالعاتي، بورس دكتري و پسادكتري و جذب هيات علمي يكي از تسهيلات اعطايي به نخبگان واستعدادهاي برتر در سال جاري است كه به دانشجويان نمونه، برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي، رازي، فارابي، شيخ بهايي، منوط به بررسي مدارك و مستندات لازم در شوراي نخبگان و بعد از بررسي در شورا و تاييد نهايي طبق آيين نامه هاي مربوطه تعلق مي گيرد.
معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان افزود: نخبگان و استعدادهاي برتر قرآني، هنري و برگزيدگان جشنواره نوآوري و شكوفايي وهمچنين برگزيدگان مسابقات ملي مهارت نيز بر اساس معيارهاي دانش آموختگان برتر مورد بررسي قرار خواهند گرفت و شوراي نخبگان مسئوليت بررسي را بر عهده خواهد داشت.
دبير جشنواره هاي نوآوري و شكوفايي سال 1393 با تاكيد براينكه درصد مشاركت مؤثر علمي براي تمامي جشنواره ها از ابتداي سال 1393، از 30 درصد به 45 درصد  افزايش يافته است،خاطرنشان كرد: اين موضوع در جهت ضرورت افزايش كيفيت طرح ها و ارائه تسهيلات هدفمند به متقاضيان است. همچنين از اين پس حضور فرد در زمان ارزيابي تعيين درصد مشاركت  براي برگزيدگان در جشنواره نوآوري و شكوفايي الزامي است و فقط مخترعان سطح يك و دو مشمول آيين نامه جذب و نگهداري در دستگاه هاي اجرايي مي‌شوند.
دبير شوراي نخبگان بنياد ملي نخبگان در خصوص حمايت بنياد ملي نخبگان از نخبگان ايراني مقيم خارج از كشور گفت: بر اساس اين شيوه نامه متقاضيان ايراني خارج از كشور مي‌توانند درخواست دريافت تسهيلات را به بنياد ارائه دهند ولي اعطاي اين تسهيلات منوط به بازگشت به كشور (اقامت يا تحصيل و يا اشتغال در ايران) و احراز آن توسط بنياد است.
وي افزود: همچنين دانشجويان و دانش آموختگان ايراني خارج از كشور مي‌توانند تقاضاي استفاده از تسهيلات نظام وظيفه را از طريق سامانه ثريا ارائه دهند و پس از بررسي و تصويب و مراجعت به كشور، از اين تسهيلات بهره مند شوند.
معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان در ادامه تاكيد كرد: كليه متقاضيان لازم است جهت دريافت تسهيلات در سامانه ثريا تشكيل پرونده داده و بعد از طي فرآيند بررسي پرونده امكان درخواست تسهيلات براي ايشان مقدور شود.
وي در پايان از  بازنگري در شيوه و آيين نامه اعطاي تسهيلات نظام وظيفه در سال جديد خبرداد.