دیدار مدیرکل همکاریهای بین الملل و جشنواره های خوارزمی با رییس موسسه فرهنگی اکو

11
تیر
1398
در ابتدای جلسه خانم دکتر اسماعیلی تبار و خانم جسک، توضیحاتی در خصوص سابقه همکاریهای موسسه فرهنگی اکو و جشنواره خوارزمی ارایه دادند سپس آقای دکتر مظاهری در خصوص گسترش فعالیت های دوره مدیریتی خود و چگونگی ارتقای موسسه فرهنگی اکو در سطح جهانی به ویژه در همکاری با سازمان ملل متحد، فعالیت های مشترک با نمایندگی های خارجی و ... توضیحات مبسوطی ارائه دادند.
آقای دکتر اللهیاری نیز در خصوص سابقه سی و سه ساله جشنواره بین المللی خوارزمی، هجده گروه تخصصی، ساختار علمی و اجرایی جشنواره و فرصت های همکاری دو جانبه مطالبی را بیان نمودند.
طرفین در خصوص همکاری دوجانبه شامل حمایت از جشنواره های جوان و بین المللی خوارزمی و اطلاع رسانی در سطح کشورهای عضو موسسه فرهنگی اکو نیز تاکید نمودند.