دکتر علی الیاسی

دبير سي و دومین جشنواره بين‌المللي خوارزمي و 
معاون توسعه و فناوري سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران