دکتر علی الیاسی

دبير سي و چهارمین جشنواره بين‌المللي خوارزمي و 
معاون توسعه و فناوري سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران