دكتر علي رضا الهياري

دبير اجرايي سي و دومین جشنواره بين المللي خوارزمي 
و مدير جشنواره ‌های خوارزمی  

تلفن : 56276038-56276345
مسئول دفتر :‌خانم حسيني