جايزه شهيد احدي بنياد ملي نخبگان : اعطاي تسهیلات ادامه تحصيل بدون آزمون در دورۀ دکتری تخصصی به دانش‌آموختگان‌ِ برتر دانشگاه‌ها

29
تیر
1395
بنا بر نامه سازمان سنجش كه در تير ماه به دبيرخانه جشنواره خوارزمي واصل گرديد بنياد ملّي نخبگان در بهار 1395 شيوه نامه بهره مندي دانش آموختگان برتر دانشگاهي از تسهيلات ادامه تحصيل در دوره دكتري تخصصي (جايزه شهيد احدي) را به تصويب رسانيد و از اين پس دانش‌آموختگان‌ واجد شرايط دورة كارشناسي‌ارشد دانشگاه‌ها مي‌توانند از اين تسهيلات براي ورود بدون آزمون به دوره دكتري استفاده نمايند.
شرايط مشمولان :
1. صرفاً دانش‌آموختگان دورة كارشناسي‌ارشد مورد تأييد وزارت علوم / وزارت بهداشت و نيز دانش آموختگان دورة دكتري حرفه‌اي مورد تأييد وزارت بهداشت در صورت احراز شرايط زير  مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.
الف - بيش از سه سال از تاريخ دانش آموختگي آنان در مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور و بيش از شش سال از دانش آموختگي آنان در مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور نگذشته باشد.
ب- دست‌كم 280 امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني به‌دست آورند و ثانياً حائز بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان در دورة بررسي باشند.
 مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني به شرح زير است:
_ موفقيت‌هاي علمي در دانشگاه (آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و ...)
_ داشتن نمرة آزمون زبانِ مورد تأييد وزارت علوم
_  كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد
_ برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنياد
_ برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد
_ فعاليت نوآورانه (اختراعات برگزيده و ...)
2. متقاضيان استفاده از جايزة شهيد احدي مي بايست اطلاعات خود را به‌طور كامل در سامانة اطلاعاتي بنياد ملّي نخبگان بارگذاري كنند.
تسهيلات:
مشمولان اين جايزه از مزاياي زير بهره مند مي شوند :
-معرفي دانش‌آموختة برتر براي پذيرشِ بدون آزمون در دورة دكتري تخصصي به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي برتر كشور ( از طريق سازمان سنجش)
- پرداخت كمك ‌هزينة دورة دكتري تخصصي به دانشگاه/ پژوهشگاه پذيرنده.
ظرفيت مذكور در موسسه پذيرنده ، به عنوان مازاد بر ظرفيت اصلي موسسه تلقي مي‌شود.