تماس

تهران - بزرگراه آزادگان (مسير جنوب)، بعد از پل فتح ، احمد آباد مستوفي ، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، خيابان احسانيراد
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران – دبيرخانه جشنواره خوارزمي 

صندوق پستي : 33535111 

تلفنخانه سازمان : 9- 56276325                 تلفن و نمابر دبيرخانه جشنواره : 56276038 ,  56276345