بنياد ملي نخبگان - آيين نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد‌ برتر