ارزیابی طرح های سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی

23
آذر
1399

به اطلاع شرکت کنندگان سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی می رساند طرح های این دوره به منظور بررسی و ارزیابی به گروه های تخصصی مرتبط ارسال شده است. نتایج ارزیابی نهایی و اسامی برگزیدگان این دوره نیمه دوم بهمن ماه از طریق وبگاه جشنواره بین المللی خوارزمی اعلام خواهد شد.