ارزیابی طرح های سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

2
آبان
1397
به اطلاع شرکت کنندگان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی می رساند طرح های این دوره به منظور بررسی و ارزیابی به گروه های تخصصی مرتبط ارسال شده است. نتایج ارزیابی نهایی و اسامی برگزیدگان این دوره نیمه دوم بهمن ماه از طریق وبگاه جشنواره بین المللی خوارزمی اعلام خواهد شد.