ارايه تسهيلات بنياد ملي نخبگان به برگزيدگان چهاردهمين جشنواره جوان و بيست و ششمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي

       به گزارش اداره حمايت از نوآوران جشنواره خوارزمي ، پس از چندين نشست و تعامل سازنده دبير جشنواره با كميته مميزي بنياد ملي نخبگان در خصوص تاييد و ارائه تسهيلات و پژوهانه به طرحهاي برگزيده سال 1391 در چهاردهمين جشنواره جوان و بيست و ششمين بين‌المللي خوارزمي ، خوشبختانه اين بررسيها و مذاكرات به نتيجه قطعي رسيد و پس از برگزيدگان دانشجويي / آزاد كه در شهريور ماه و برگزيدگان بين‌الملل كه در آذر ماه نامه‌هاي پژوهانه خود را دريافت نمودند برگزيدگان 45 طرح برگزيده دانش‌آموزي نيز مشمول اين تسهيلات شده  و نامه‌هاي پژوهانه آنها در بهمن ماه صادر و به برگزيدگان تحويل داده شد.