آئين نامه‌هاي پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي از سال 94

14
بهمن
1393
مطابق با آئين نامه هاي پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي براي برگزيدگان جشنواره‌هاي خوارزمي، استفاده از تسهيلات ورود به دوره‌هاي تحصيلي برگزيدگان فقط با شركت در آزمون و كسب 90 درصد نمره پذيرش براي كارشناسي و كارشناسي ارشد انجام مي شود و سهم مشاركت براي هر فرد 50 درصد مي‌باشد. پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري نيز براي برگزيدگان وجود ندارد و برگزيده شدن معادل 3 امتياز از 100 امتيازي است كه متقاضي ورود به دكتري بايد داشته باشد.