كميته اجرايي

دبير سي و سومین جشنواره بين‌المللي خوارزمي و 
معاون توسعه و فناوري سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

 

دبير اجرايي سي و سومین جشنواره بين المللي خوارزمي 
و مدیر کل همکاری های بین الملل و امور جشنواره ها  

رييس اداره حمايت از نوآوران

كارشناس مسئول بخش داخلی جشنواره بين‌المللي خوارزمي

کارشناس مسئول بخش خارجی جشنواره بین المللی خوارزمی

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي  

 کارشناس دبيرخانه جشنواره‌هاي خوارزمي

كارشناس اداره مسابقات علمي و فناوري

کارشناس اداره جشنواره ها